Demografie Nederland


home
over hoesnel.nl
zoeken
Demografie Nederland
     nieuws
     voorspellingen
     artikelen
     redactie

  Prognose bevolkingsgroepen Rotterdam 2017


Inleiding
In dit rapport wordt een vooruitberekening gemaakt van de bevolkingsgroepen van Rotterdam tot 2017, 15 jaar vooruit, opdat het beleid in Rotterdam zich kan baseren op de meest recente en betrouwbare inzichten ten aanzien van de toekomstige omvang en samenstelling van Rotterdamse bevolkingsgroepen. De Prognose bevolkingsgroepen fungeert als input voor beleid op tal van beleidsterreinen.

Probleemstelling
Hoe zal de bevolkingssamenstelling en -omvang van Rotterdam in 2017 zijn? Hoe zal de ontwikkeling van de diverse bevolkingsgroepen tussen 2002 en 2017 zijn?

Conclusies
• Overeenkomstig de al langer bestaande demografische ontwikkeling in Rotterdam zullen de meeste bevolkingsgroepen toenemen en zal het aantal autochtone Rotterdammers verder afnemen.
• Grote toename zal plaatsvinden onder de Antillianen en personen uit de 'Overige arme landen'. Zij zullen vooral groeien door de hoog blijvende buitenlandse vestiging.
• De meeste andere bevolkingsgroepen, Turken, Marokkanen en Kaapverdianen, nemen vooral toe door geboorte van de tweede generatie. Nieuwe vestiging van de eerste generatie gaat onverminderd voort, maar speelt een minder belangrijke rol.
• De aandachtsgroep, Surinamers, Antillianen, Kaapverdianen, Turken, Marokkanen en 'Overige arme landen', zal toenemen van ruim 200.000 tot ruim 300.000 personen, een toename van bijna 50%. Nu behoort ruim eenderde van de bevolking tot de aandachtsgroep, in 2017 is dat toegenomen tot bijna de helft. Van de overige bevolkingsgroepen zullen de personen uit de Overige rijke landen en de autochtonen flink afnemen. Het aantal Noord-Mediterranen zal licht toenemen.
•Onder de eerste generatie ontstaat voor het eerst een (beperkte) groep 65-plussers.
• De tweede generatie, die nu nog nauwelijks ouder is dan dertig jaar, zal voor een groot deel bestaan uit (ook al wat oudere) ouders met kinderen.
• De tweede generatie zal ook meer en meer de stad verlaten en een woning in de stadsregio zoeken. Dit is een trend die de afgelopen jaren al (beperkt) te constateren viel.
• De kinderen van de tweede generatie vormen de derde generatie en vallen administratief onder de autochtonen. In de komende 15 jaar worden maximaal 21.000 derde generatie kinderen geboren.
• Volgmigratie, huwelijksmigratie en gezinshereniging, is verreweg de belangrijkste migratievorm van veel bevolkingsgroepen. Meer dan 80 procent van de Turken en Marokkanen is in de jaren negentig om die reden naar Rotterdam gekomen. De meeste Turken en Marokkanen kiezen nog steeds voor een partner uit het herkomstland. Er zijn geen aanwijzingen dat dat op korte termijn sterk zal wijzigen.
• Rotterdam telt ruim 15.000 asielmigranten (schatting). Het aantal asielmigranten is in de afgelopen vijf jaar met bijna 70 procent toegenomen. De toename wordt niet alleen veroorzaakt door de directe vestiging vanuit het buitenland, maar ook door indirecte vestiging: vestiging vanuit een andere gemeente in Nederland waar men in eerste instantie terecht was gekomen, mede door het Spreidingsbeleid.
• De migratie tussen Rotterdam en de EU-lidstaten levert de stad zo'n 700 extra inwoners per jaar op. De migratie tussen Rotterdam en de kandidaat EU-lidstaten is beperkt en levert de stad jaarlijks zo'n 100 nieuwe inwoners op. Na toetreding van deze staten tot de EU zou de migratie met deze landen kunnen gaan toenemen.
• De aandachtsgroepen verhuist twee keer zo vaak binnen Rotterdam als de autochtonen, dit geldt vooral voor de Antillianen en Surinamers.

Bron:
Centrum voor Onderzoek en Statistiek
Datum uitgave:
01/07/2003
Gegevens publicatie:
AuteurErgun C., M. Bik

bron oorspronkelijk artikel: Kenniscentrum Grote Steden.


In bovenstaand rapport gaat de voornaamste aandacht uit naar "de aandachtsgroep", waartoe niet iedere inwoner van allochtone herkomst wordt gerekend. Zo behoort volgens dit rapport in 2002 "ruim een derde" van de Rotterdammers tot de aandachtsgroep, terwijl in 2002 43,4 procent allochtoon is.

Gerelateerde artikelen:
Aandeel allochtonen bevolking Rotterdam
Als je je niet waagt aan ingewikkelde voorspellingen, maar toch een trendlijn een paar jaar durft te extrapoleren zie je het al: Meer allochtone dan autochtone Rotterdammers. Ver voor 2017.  
Aandeel allochtonen grote steden
Prognose van het aandeel niet-westerse allochtonen voor 2015 in Amsterdam, Rotterdam en den Haag.