Klimaatveranderinghome
over hoesnel.nl
zoeken
Klimaatverandering
     nieuws
     voorspellingen
     artikelen
     redactie

  Van Geel: 'Klimaatverandering wacht niet'

Het klimaatbeleid na 2012 staat definitief op de agenda. Gesprekken over toekomstig klimaatbeleid kunnen nu beginnen. Dat is op de klimaatconferentie in Montreal (COP11) afgesproken. Staatssecretaris Van Geel (milieu) ziet het bereikte resultaat als een noodzakelijke stap om klimaatverandering aan te pakken. “Gelet op de urgentie van het probleem is dat onvoldoende. De politieke betekenis is daarentegen groot. Het is de eerste keer dat er met alle landen afspraken zijn gemaakt over toekomstig klimaatbeleid, inclusief de ontwikkelingslanden en de Verenigde Staten.

Vanaf volgend jaar wordt er in werkgroepen gesproken over hoe het klimaatbeleid er na 2012 uit moet zien. Daarmee is in Montreal een basis gelegd voor het toekomstig klimaatbeleid. Volgens Van Geel is dat een stap vooruit, maar minder dan gehoopt. “We hadden harde afspraken op korte termijn gewild, want klimaatverandering wacht niet tot 2012”, aldus de staatssecretaris. Het Kyoto protocol loopt af in 2012 en daarom moeten we nu nadenken over wat er daarna moet gebeuren. Van Geel: “ Kyoto is nog maar het begin, verdergaande maatregelen zijn nodig om de risico’s van klimaatverandering te beperken”.

Fonds
In Montreal zijn afspraken gemaakt over een fonds voor de armste landen. Met dit fonds kunnen activiteiten worden gefinancierd om risico’s van klimaatverandering op te vangen. Van Geel: “ Dit is belangrijke winst, want deze landen zijn het meest kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering.”

Klimaatprojecten
Ook zijn er op de klimaatconferentie afspraken gemaakt over duurzame energieprojecten in ontwikkelingslanden, het zogenaamde Clean Development Mechanisme. Er is overeengekomen om de procedures te vereenvoudigen. Daarmee wordt het makkelijker om klimaatprojecten in ontwikkelingslanden op te zetten. Van Geel: “Dit is een belangrijke verbetering, want het was bijna onwerkbaar.“

Ontbossing
Verder is er in Montreal besloten om in de toekomst de ontbossing in ontwikkelingslanden tegen te gaan. Binnen twee jaar moeten hiervoor concrete plannen liggen. Ontbossing veroorzaakt 20% van de totale CO2-uitstoot. Jaarlijks wordt 13 miljoen hectare bos vernietigd (een gebied vergelijkbaar met drie keer Nederland).

Spelregels
In Montreal zijn de zogenaamde Marrakech akkoorden aangenomen. Dit is van grote betekenis, omdat daarmee de spelregels voor de uitvoering van het Kyoto protocol zijn vastgelegd. Op de klimaatconferentie in Montreal waren bijna 200 landen vertegenwoordigd.


Bron: Ministerie van VROM, 10 december 2005


  Klimaattop / Subtiele bewegingen om toch akkoord te bereiken
door Karen Zandbergen

Er is nog één dag te gaan voor de 162 regeringsafgevaardigden in het Canadese Montreal. Dan wordt duidelijk of de wereldgemeenschap door wil praten over de aanpak van het klimaatprobleem.

In de achterkamertjes van het congresgebouw, waar de ambtenaren al bijna twee weken lang het echte werk doen, zijn nog geen doorslaggevende resultaten geboekt. Nog geen land(enblok) wil nu al openlijk opschuiven op de elfde VN-klimaatconferentie.

De VS blijven uitdragen dat ze geen afspraken willen maken in VN- verband. Zij ratificeerden ook de vorige afspraken al niet. De EU aanvaart geen verdere verplichtingen om minder CO2 uit te stoten als de ontwikkelingslanden nu niet ook verplichtingen krijgen én als de VS zichzelf geen bindende verplichtingen opleggen. De ontwikkelingslanden ten slotte zeggen nog niet openlijk dat ze bereid zijn om grenzen te stellen aan hun groei. Althans, nog niet gezamenlijk.

Omdat niemand als eerste wil bewegen, lijkt het overleg vast te zitten. Maar net zomin als ze willen bewegen, willen de meeste landen dat de top mislukt. Als het uur van de waarheid dichterbij komt, moeten de bakens worden verzet.

De bewegingen zijn subtiel. Woensdagochtend, plaatselijke tijd, zeiden onderhandelende ambtenaren dat Zuid-Afrika het proces dwarsboomde – terwijl dit land vaak een bemiddelende rol speelt. Maar een paar uur later was de Zuid-Afrikaanse minister Van Schalkwyk in het openbaar verrassend streng voor de minder ontwikkelde landen. Als eerste niet-industrieland verklaarde hij dat ze ook zelf actie moeten ondernemen.

Even leken de Chinezen dwars te liggen door het klimaatprobleem eenzijdig bij de geïndustrialiseerde landen te leggen, maar China draaide later bij. Nu liggen vooral de Saoediërs nog dwars om een akkoord te sluiten tussen Europa en de 77 minst ontwikkelde landen, die nog altijd met één mond spreken.

Pragmatisch als hij is, heeft staatssecretaris Van Geel (milieu) geen hoge verwachtingen. ,,Áls er maar verder wordt gepraat. En dan met zoveel mogelijk landen.” Als genoeg landen besluiten met elkaar verder te willen onder VN-vlag is het voor hem al goed, ook al is de afspraak verder nauwelijks ingevuld. Zo’n afspraak is niet zo futiel als ze lijkt. Zonder afspraak hapert de motor voor technologische vernieuwingen, want bedrijven willen er zeker van zijn dat hun investeringen lonen.

Willen de landen iets bereiken, dan moet er wel een beetje haast gemaakt worden. Het verdrag van Kyoto, waarin landen afspraken maakten over hun CO2-uitstoot in 2012, deed er tien jaar over voordat het volwassen werd. In 1995 kreeg een groep onderhandelaars het mandaat om een tekst te schrijven. Twee jaar later werd het aanvaard en pas in februari dit jaar, ging het in werking. „Het zou helemaal goed zijn als we al zo’n mandaat kunnen geven”, meent Van Geel. Dat deze wens niet realistisch is, weet hij ook.


Bron: Trouw, 9 december 2005


  Klimaattop Montreal: 'Wachten op VS is zinloos'

Montreal/Amsterdam, 6 december 2005 --- De EU-delegatie bij de klimaatonder-handelingen in Montreal (Canada) stelt de toekomst van de internationale strijd tegen klimaatverandering in de waagschaal door te proberen de VS mee te krijgen in een akkoord. De VS willen geen bindende maar vrijblijvende afspraken, die de klimaatverandering niet kunnen stoppen. 'Beter een goed klimaatbeleid zonder de VS dan een niet-effectief, halfslachtig beleid met de VS', aldus Donald Pols, campagneleider Klimaat en Energie van Milieudefensie.

De pogingen van de EU, waaronder de Nederlandse vertegenwoordiging, om de VS te betrekken bij afspraken over de aanpak van klimaatverandering zijn gedoemd te mislukken. De VS zal onder president Bush namelijk nooit akkoord gaan met bindende afspraken om de uitstoot van CO2 terug te dringen. 'De EU, met Nederland voorop, lijkt een totaal verkeerde inschatting gemaakt te hebben van de situatie in Montreal. Er zijn op dit moment absoluut geen mogelijkheden om de VS te betrekken bij de internationale klimaatafspraken. De EU kan beter investeren in het versterken en uitbreiden van bestaande afspraken om klimaatverandering te bestrijden', aldus Donald Pols.

Het Kyoto-protocol moet worden versterkt door scherpere doelen te stellen voor het verminderen van broeikasgassen, tot 80 procent reductie in 2050. Krachtig EU optreden is noodzakelijk om het vertrouwen in internationale klimaatafspraken te versterken. Daardoor kan ook het aantal landen dat deelneemt aan Kyoto worden uitgebreid, met name met ontwikkelingslanden, de grootste groeiers wat broeikasgassen betreft. Pols: 'We moeten niet blijven wachten op de regering Bush. De tweede fase in de internationale strijd tegen klimaatverandering moet en kan nu van start gaan.'


Bron: Milieudefensie, 6 december 2005


  Op klimaattop richten alle ogen zich op VS

In Montréal onderhandelen ruim 180 landen over klimaatdoelen na afloop van het Kyoto-protocol in 2012. De VS piekeren niet over een nieuw protocol.

ROTTERDAM, 2 DEC. Er staat veel op de agenda en toch is er, volgens Bill Hare van milieuorganisatie Greenpeace, eigenlijk maar één echt probleem: de Verenigde Staten. Op de klimaatconferentie in Montréal praten zo'n 10.000 deskundigen uit meer dan 180 landen over het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Voor velen is de belangrijkste vraag hoe de Verenigde Staten betrokken kunnen worden bij nieuwe afspraken als in 2012 de afspraken van het Kyoto-protocol ten einde lopen.

Aan dat Kyoto-protocol, waarin geïndustrialiseerde landen hebben afgesproken de uitstoot van broeikasgassen met ruim 5 procent terug te dringen ten opzichte van 1990, doen de Amerikanen niet mee. Volgens president George Bush zouden de VS - die verantwoordelijk zijn voor een kwart van de kooldioxide-uitstoot in de wereld - door de eisen van Kyoto economisch onevenredig zwaar worden getroffen. Bovendien is het in de ogen van Bush onterecht dat landen als China, India en Brazilië niets hoeven te doen omdat ze als ontwikkelingsland zijn aangemerkt. Het protocol werd daarom eerder dit jaar van kracht zonder een Amerikaanse handtekening.

Onderhandelaars, vooral die uit Europa, doen er in Montréal alles aan om de Amerikanen te overtuigen van deelname aan een nieuw protocol. Zo zei de Britse premier Tony Blair eerder deze week dat klimaatverandering als een dringend probleem wordt gezien. ,,Ik twijfel niet aan de richting waarin het beleid zich beweegt - hier, in de Verenigde Staten en in zich snel ontwikkelende economieën. Ik geloof dat er met allemaal bindende afspraken kunnen worden gemaakt voor na 2012, als het Kyoto-protocol afloopt.''

Dat is echter zeer de vraag. Want Harlan Watson, hoofd van de Amerikaanse onderhandelingsdelegatie in Montréal, zei dinsdag: ,,De Verenigde Staten zullen zeker niet deelnemen aan bindende afspraken over doelstellingen en tijdschema's voor na 2012.'' Volgens Watson is dat ook helemaal niet nodig. De benadering van de Verenigde Staten werpt al lang zijn vruchten af, meent hij. Het beleid van de regering-Bush is gebaseerd op vrijwillge beperking van de uitstoot van broeikasgassen door het bedrijfsleven. Daarnaast wordt fors geïnvesteerd in meer wetenschappelijke kennis over veranderingen in het klimaat, in technologische vernieuwing (vooral in het gebruik van waterstof als energiebron) en in bilaterale afspraken met andere landen. De regering-Bush stelt daarvoor jaarlijks vijf miljard dollar beschikbaar.

Watson concludeert dat de Verenigde Staten met hun methode meer hebben bereikt dan de Europese Unie met haar poging om aan de eisen van Kyoto te voldoen. ,,Kijk naar de feiten'', aldus Watson. ,,In de eerste drie jaar van de regering-Bush heeft Amerika de uitstoot van kooldioxide meer beperkt dan de Europese Unie. [..] Ik ontken dat een Kyoto-achtig akkoord de enige manier is om het probleem aan te pakken.''

Dat vindt ook Australië. Het is naast de VS het enige geïndustrialiseerde land dat heeft geweigerd Kyoto te ratificeren. Volgens de Australische minister van Milieu, Ian Campbell, is ,,wat na 2012 gebeurt een zaak van leven en dood voor onze planeet''. Juist daarom mag er op de conferentie geen ,,zoon van Kyoto'' geboren worden. ,,Als we in Montréal iets dergelijks bereiken, zullen we er huilend vertrekken.''

Maar Watson kijkt niet voor niets alleen naar de periode 2000 tot 2003. Het Kyoto-protocol heeft 1990 als ijkpunt en op basis daarvan is de uitstoot in de Verenigde Staten in 2003 niet gedaald, maar ruim 13 procent gestegen. In de EU is de uitstoot in 2003 met 1,4 procent gedaald ten opzichte van 1990. Gisteren meldde de Europese Commissie dat de EU al in 2010 haar Kyoto-doelstellingen zal halen. Sterker nog, tegen die tijd zal de reductie niet 8 procent zijn ten opzichte van 1990, zoals Kyoto eist, maar ruim 9 procent.

Landen als China en India houden zich tot nu toe gedeisd. Op basis van het Kyoto-protocol hoeven zij voorlopig niets te doen. De geïndustrialiseerde landen hebben het probleem tenslotte veroorzaakt. Maar intussen in China, met ruim 12 procent van de uitstoot, wel de tweede kooldioxideproducent ter wereld. Het Chinese aandeel in het probleem zal snel toenemen, maar de Chinezen hebben nog steeds een sterk argument in handen. Een Duitser veroorzaakt per jaar zo'n 9,8 ton kooldioxide, een Amerikaan zelfs 20,1 ton. Een gemiddelde Chinees komt nog steeds niet verder dan 2,7 ton per jaar.


Bron: NRC, 2 december 2005


  Tachtig miljoen voor opslag CO2

MONTREAL (ANP) - Het kabinet steekt 80 miljoen euro in proefprojecten voor de ondergrondse opslag van het broeikasgas kooldioxide (CO2). Het geld komt van energiebedrijven, die 250 miljoen euro hebben opgehoest na de toezegging dat de kerncentrale in Borssele langer openblijft.

Staatssecretaris Van Geel (Milieu) maakte dit dinsdag bekend in het Canadese Montreal, waar hij deelneemt aan een VN-klimaatconferentie.

Alleen grote projecten komen in aanmerking, want dat drukt de kosten. In Drachten is al een proef aan de gang die in aanmerking komt. Over twee weken hakt het kabinet definitief de knoop door over Borssele. De fractiespecialisten van CDA, VVD en D66 in de Tweede Kamer, die mee zijn met Van Geel, reageerden positief.

In Montreal staan vervolgafspraken tegen de verdere opwarming van de aarde bovenaan de agenda. Vooral de uitstoot van C02 beïnvloedt het klimaat.


Bron: ANP, 7 december 2005Gerelateerde artikelen:
Potentie ondergrondse CO2 opslag
Het IPCC laat aand de hand van twee modellen zien wat we van ondergrondse CO2-opslag kunnen verwachten. Rond 2095 wordt volgens de voorspelling bij ongeveer de helft van de geproduceerde fossiele brandstof gebruik gemaakt van technieken om CO2 te filteren en op te slaan. Bij een conventionele energiecentrale kan dit 80 tot 90% reductie van de CO2-emissie opleveren.