Klimaatveranderinghome
over hoesnel.nl
zoeken
Klimaatverandering
     nieuws
     voorspellingen
     artikelen
     redactie

  Potentie ondergrondse CO2 opslag
door Rolf Schuttenhelm

Carbon dioxide capture and storage (CCS), het afvangen en ondergronds opslaan van CO2 vormt een van de opties om een reductie te bereiken van atmosferische emissie van CO2. Andere opties om te komen tot een beperking van het broeikaseffect zijn het overschakelen op minder koolstof-intensieve brandstoffen, kernenergie, duurzame energiebronnen, vergroting van biologische CO2 opslag, bijvoorbeeld in bossen en moerassen en de reductie van de uitstoot van broeikasgassen anders dan CO2.

Ondergrondse CO2 opslag heeft nieuwe aandacht gekregen tijdens de Klimaatconferentie van Montreal in december 2005. De Nederlandse regering heeft daar toegezegd 80 miljoen Euro te investeren in proefprojecten voor CO2 opslag.

Het IPCC heeft een rapport samengesteld, het Special Report on Carbon dioxide Capture and Storage, met het doel duidelijkheid te verschaffen omtrent het potentiŽel van CCS. Als voorbeeld voor de effectiviteit van CCS-technieken stelt het IPCC dat wanneer een conventionele energiecentrale wordt uitgerust met de bestaande CCS-technieken, de uitstoot van CO2 met 85 tot 95% afneemt. Als gecompenseerd wordt voor het extra energieverbruik noodzakelijk voor de ondergrondse opslag, kan de uitstoot van de energiecentrale nog steeds met 80 tot 90% worden verlaagd. In het rapport zijn voorspellingen gepresenteerd met betrekking tot toekomstig energiegebruik en CO2 emissie in relatie tot CCS, aan de hand van twee verschillende modellen.

Voorspellingen energiegebruik en CO2 emissie en invloed CCS tot 2095

Voorspellingen energieverbruik, CO2 opslag en CO2 emissie.

Bron figuur: IPCC, SRCCS

De bovenstaande figuur laat twee voorspellingen zien voor de ontwikkeling van het energiegebruik tot 2095 (a en b) en twee voorspellingen voor de ontwikkeling van de CO2-emissie (c en d). Grafiek a laat een verdubbeling van het enrgiegebruik zien tussen 2005 en 2095. Volgens deze voorspelling zal in 2095 bijna de helft van het totale energieproductie afkomstig zijn uit bronnen die niet direct belastend zijn door verbranding van fossiele koolwaterstoffen, zoals energie uit "nieuwe" biomassa, zonne-energie, windenergie, waterkrachtenergie en kernenergie. Het grootste deel van de energieproductie zal nog steeds worden gewonnen uit fossiele brandstoffen, waarvan evenwel ongeveer de helft wordt geproduceerd met behulp van CCS-technieken. De invloed van de voorspelling van grafiek a op de CO2-emissie is weergegeven in grafiek c. Het model laat zien dat door de verschuiving naar andere energiebronnen en onder invloed van CO2-opslag de CO2-emissie in 2095 net onder het nivaue van 2005 ligt, ondanks de verdubbeling van de energieconsumptie. De concrete invloed van CO2-opslag op de reductie van CO2-emissie naar de atmosfeer bedraagt volgens deze voorspelling in 2095 maar liefst 25%. Volgens deze voorspelling wordt bovendien 15% van de reductie in CO2-emissie veroorzaakt door efficiŽnter en zuiniger energiegebruik.

Grafiek b en d laten de voorspelling voor energiegebruik en CO2-emissie van een alternatief model zien. Het totale energiegebruik neemt volgens dit model in de periode tot 2095 nog verder toe, maar het aandeel van de fossiele brandstoffen is kleiner dan in grafiek a en ligt in 2095 ongeveer op het niveau van 2005. Volgens dit model zullen CCS-technieken pas op grote schaal worden toegepast vanaf 2050 en vooral bij de productie van aardgas. Door de afname van het verbruik van aardolie en steenkool, zal in 2095 toch bijna de helft van de fossiele brandstoffen geproduceerd worden met behulp van CCS-technieken. De invloed die deze voorspelling heeft op de CO2-emissie is weergegeven in grafiek d. De totale CO2-emissie is in 2095 volgens deze voorspelling ongeveeer 25% lager dan in 2005. De concrete invloed van CO2-opslag op deze reductie bedraagt volgens dit model ongeveer 15%.


Bron: IPCC, Special Report on Carbon dioxide Capture and Storage.


Gerelateerde artikelen:
Kabinet steekt 80 miljoen Euro in proefprojecten voor CO2-opslag.
Het geld is afkomstig van energiebedrijven als dank voor het openblijven van de kerncentrale in Borssele. Dubbele winst aan het CO2-front dus.  
Voorspellingen CO2-emissie.
Verschillende scenario's hangen af van bevolkingsgroei en economische ontwikkeling. De komende decennia blijft de uitstoot hoe dan ook sterk groeien. Over honderd jaar zitten we in het gunstigste scenario op het huidige niveau, in het ongunstigste 6 keer zo hoog.