Energie ontwikkelinghome
over hoesnel.nl
zoeken
Energie ontwikkeling
     nieuws
     voorspellingen
     artikelen
     redactie

  Voorspelling kernenergie tot 2025
door Rolf Schuttenhelm

Olie wordt duurder, olie wordt schaarser. Onder invloed van bevolkingsgroei en groei van de wereldeconomie zal de totale energiebehoefte verder stijgen. Om broeikaseffecten te reduceren bestaat behoefte aan een nieuwe energiebron, die bij de opwekking van energie geen CO2 uitstoot. Is kernenergie de energiebron van de nabije toekomst?

Kernenergie in Nederland
Het Paarse kabinet Kok-1 besloot in 1997 nog dat de kerncentrale van Borssele uiterlijk 1 januari 2004 zou sluiten. De motivatie voor dit besluit valt onder andere te herleiden tot de ramp met de kerncentrale in Tsjernobyl in 1986. De publieke opinie ten aanzien van kernenergie was negatief vanwege de vermeende veiligheidsrisico's. Ondertussen is de kerncentrale van Borssele nog steeds actief. Het kabinet Balkenende-2 is voornemens de centrale in ieder geval open te houden tot 2013.

De politieke discussie gaat voort, maar richt zich minder op vervroegde sluiting en meer op verlengde openstelling. In een poging de doelstellingen met betrekking tot beperking van de CO2-uitstoot zoals afgesproken in Kyoto te halen is dringend behoefte aan een "schone" energiebron. Conventionele kernenergie, gebaseerd op kernsplitsing, lijkt de enige niet-fossiele energiebron die in de nabije toekomst in aanzienlijke mate kan voorzien in de wereldwijd steeds verder groeiende energiebehoefte.

Desondanks is er in Nederland relatief veel weerstand tegen het gebruik van kernenergie. Uit een NIPO opinieonderzoek, uitgevoerd in opdracht van Nuon blijkt dat Nederlanders een grootste voorkeur hebben voor elektriciteit uit duurzame energiebronnen, terwijl kernenergie de minst populaire energiebron is. Maar liefst 58% van de Nederlanders staat negatief tot zeer negatief tegenover kernenergie. Het draagvlak voor het verlengd openhouden van de reactor van Borssele of zelfs de bouw van nieuwe kerncentrales in Nederland lijkt dus klein. Toch wordt ook in de huidige situatie in Nederland relatief weinig gebruik gemaakt van kernenergie. Gemiddeld wordt in West-Europa maar liefst 35% van de elekriciteit opgewekt door middel van kernenergie. In Nederland, met enkel de kleine centrale van Borssele, is dat slechts 6%. Vervolgens importeren wij nog 8% van ons totale elektriciteitsverbruik uit kerncentrales in het buitenland.

De toekomst van kernenergie in de wereld
In de International Energy Outlook 2005 stelt de Amerikaanse Energy Information Administration gemeten en berekende gegevens met betrekking tot de consumptie en productiecapaciteit van kernenergie ter beschikking. De projectie naar de toekomst bestaat uit een concrete voorspelling tot en met het jaar 2025. Bij deze voorspelling gaat de EIA uit van drie scenario's, de "Reference Case", met gematigde cijfers met betrekking tot de ontwikkeling van kernenergie, de "Strong Nuclear Power Revival Case" die uitgaat van een sterke herwaardering van kernenergie en de "Weak Nuclear Power Case", een scenario waarin kernenergie in de toekomst een zwakke rol speelt. De gegevens in de onderstaande grafieken zijn gebaseerd op de "Reference Case".

Voorspelling elektriciteitsverbruik en nucleaire elektriciteitsproductie.


De totale nucleaire electriciteitsproductie zal in 2025 volgens de voorspelling van het EIA 3.270 miljard kWh bedragen, een toename ten opzichte van 2002 van 28%. In dezelfde periode neemt het totale electriciteitsverbruik toe met maar liefst 82% van 14.275 miljard kWh in 2002 naar 26.018 miljard kWh in 2025.

In onderstaande grafiek is te zien dat ondanks de toename van de totale nucleaire electriciteitsproductie, het relatieve aandeel van kernenergie bij de opwekking van electriciteit volgens de voorspelling juist zal dalen.Voorspelling ontwikkeling aandeel nucleaire elektriciteit.


In 2002 werd nog 18% van alle electriciteit opgewekt door middel van kernenergie. In 2025 zal dat nog maar 13% zijn, een afname van 28% in 23 jaar.

Geografische ontwikkeling kernenergie
De ontwikkeling verloopt niet overal gelijk. Het westen lijkt zich minder voor kernenergie te interesseren dan de nieuwe, ontwikkelende economiŽn zoals bijvoorbeeld China, India en Zuid-Korea.

In onderstaande grafiek is de totale maximum capaciteit voor opwekking van electriciteit uit kernenergie per regio weergegeven.

Voorspelling geografische ontwikkeling kernenergie.


Terwijl de capaciteit om electriciteit op te wekken met behulp van kernenergie in de westerse economiŽn een lichte afname vertoont, neemt deze in de rest van de wereld juist sterk toe. De capaciteit van de gevestigde economiŽn daalt van 283,8 naar 267,8 GigaWatt, een afname van 6%. In 2002 is de opwekkingscapaciteit van de rest van de wereld nog slechts 77,3 GigaWatt, voornamelijk opgewekt in kerncentrales in het voormalige Oostblok. In 2025 is de capaciteit in de overige economiŽn volgens de voorspelling met maar liefst 99% gestegen, naar 154,0 GigaWatt.

Vergelijking West-Europa en China
In West-Europa naderen veel kerncentrales langzaamaan hun uiterste houdbaarheidsdatum of sluiten vroegtijdig onder politieke en maatschappelijke druk. In China wordt geinvesteerd in de bouw van nieuwe kerncentrales.

Onderstaande grafieken tonen ter vergelijking de ontwikkeling van de capaciteit om electriciteit op te wekken uit kernenergie van West-Europa en China.

Voorspelling kernenergie West-Europa.

Voorspelling kernenergie China.In West-Europa neemt de capaciteit om elektriciteit op te wekken uit kernenergie af van 127,0 GigaWatt in 2002, naar 95,1 GigaWatt in 2025, een afname van 25%. De nucleaire capaciteit van China is in 2002 slechts 2,2 GigaWatt. Volgens de voorspelling van de EIA is dat in 2025 met maar liefst 1082% toegenomen, tot een totale maximumcapaciteit van 26,0 GigaWatt.

bronnen:
-International Energy Outlook 2005. Energy Information Administration, juli 2005.
-Sluiting 'Borssele' 2013 in het licht van de transitie naar een duurzame energiehuishouding. De kern van de discussie. Jan Paul van Soest - Advies voor Duurzaamheid, IMSA Amsterdam, e.a. 19 april 2005.
-NIPO opinieonderzoek 'Kernenergie', in opdracht van NUON, 22 oktober 2004.
-EPZ, vragen over kernenergie in de toekomst.Gerelateerde artikelen:
Kerncentrale Borssele uiterlijk 2033 dicht.
De conclusie.
Voorspellingen CO2-emissie
Hoe minder kernenergie, hoe groter de CO2-uitstoot?
ITER stappenplan tot rendabele kernfusie
Convemtionele kernenergie ontstaat door kernsplitsing. Kernfusie blijft voorlopig iets van de toekomst.
BRIC-economieŽn worden machtiger dan G6
De Chinese economie kan niet groeien zonder energie.
Misvattingen over energie
Is er een oplossing voor de energiecrisis? Door de groeiende energiebehoefte en het gebrek aan op korte termijn beschikbare alternatieven blijven we afhankelijk van olieimport. Ook Steenkoolenergie blijft en kernenergie zal toenemen.
Voorspelling steenkoolverbruik tot 2025.
Voor aardolie en aardgas bestaan tot op heden maar twee serieuze alternatieven: Kernenergie en steenkool.