Demografie wereld


home
over hoesnel.nl
zoeken
Demografie wereld
     nieuws
     voorspellingen
     artikelen
     redactie

  VN prognose wereldbevolking tot 2300
door Rolf Schuttenhelm

Eerder berichtten we over de voorspelling van de wereldbevolking tot 2050, zoals die is opgesteld in de World Population Prospects 2004, uitgegeven door de Population Division van de Verenigde Naties.

De Verenigde Naties hebben ook een rapport opgesteld met een toekomstverkenning van de wereldbevolking tot het jaar 2300. Gezien de geldende onzekerheden en de grote tijdspanne per definitie een hypothetische voorspelling.

Het gebruikte model gaat uit van drie scenario's, een lage, een middelste en een hoge variant. Voor het middelste scenario geldt de aanname dat de vruchtbaarheid van de meeste landen vanaf het jaar 2050 en uiterlijk vanaf 2175 op het niveau van natuurlijke vervanging zal zitten, waarbij het aantal geboorten gelijk zal zijn aan het aantal sterfgevallen en de bevolkingsomvang constant blijft. Aangezien ook wordt aangenomen dat het sterftecijfer in de toekomst zal dalen, wordt het niveau van instandhouding al bereikt bij een relatief laag geboortecijfer overeenkomend met 2,05 kind per vrouw.

In het hoge scenario fluctueert het vruchtbaarheidscijfer. In de berekening wordt uitgegaan van 2,3 tot 2,55 kinderen per vrouw. Het gemiddelde vruchtbaarheidscijfer van het hoge scenario over het hele traject tot 2300 bedraagt 2,35. Het gemiddelde vruchtbaarheidscijfer van het lage scneario gaat uit van de geboorte van 1,85 kind per vrouw.

Onderstaande grafiek laat de ontwikkeling van de wereldbevolking volgens de drie scenario's zien:

UN Population Division
langetermijnvoorspelling wereldbevolking tot 2300
Bron: VN, World Population to 2300.


Het lage scenario komt uit op een totale wereldbevolking van 2,3 miljard mensen in 2300. Het middelste scenario leidt tot een bevolkingsomvang van 9 miljard mensen. Het hoge scenario geeft een duidelijke voortzetting van de bevolkingsgroei uit de periode van 1950 tot 2050 en komt uit op een totale wereldbevolking in 2300 van 36,4 miljard mensen.

Alhoewel de gebruikte modellen betrekkelijk simpel zijn en de uitkomsten onzeker, maakt het rapport ook nog onderscheid in de ontwikkeling van verschillende regio's op aarde. In de periode tot 2050 zal de bevolking van de landen van Afrika onder de Sahara, inclusief Niger, SomaliŽ en Uganda, het snelst groeien. De bevolkingsgroei in het Midden-Oosten blijft hoog en is in de periode tot 2050 in Yemen het grootst. Na 2050 neemt de bevolkingsgroei af, maar blijft deze in genoemde gebieden relatief groot.

De rangschikking van landen op basis van bevolkingsomvang verandert in deze berekening na 2050 nauwelijks. De top-10 van 1950 was als volgt:
1. China
2. India
3. Verenige Staten
4. Rusland
5. Japan
6. IndonesiŽ
7. Duitsland
8. BraziliŽ
9. Verenigd Koninkrijk
10. ItaliŽ

De top-10 van 2300 ziet er als volgt uit:
1. China
2. India
3. Verenige Staten
4. Pakistan
5. Nigeria
6. IndonesiŽ
7. Bangladesh
8. BraziliŽ
9. EthiopiŽ
10. D.R. Congo

In de periode tussen 2050 en 2300 is ook Rusland, als enig overgebleven Europees land, uit de top-20 verdwenen.

N.B. In de grafiek is zichtbaar dat het rapport, alhoewel gepubliceerd in 2004, een uitbouw is van de World Population Prospects van 2002. Het middelste scenario ging toen uit van totale bevolkingsomvang van 8,9 miljard mensen in 2050. De 2004 Revision heeft die voorspelling bijgesteld tot 9,1 miljard mensen.


bron: VN, World Population to 2300, New York 2004.


Gerelateerde artikelen:
VN prognose wereldbevolking 2050.
De periode tot 2050 wordt gekenmerkt door een voortzettende groei. Wereldbevolking in 2050 afhankelijk van scenario 7,7, 9,1 of 10,6 miljard mensen.
Verschuiving bevolkingsconcentratie over continenten
De bevolkingsgroei tot 2050 is niet gelijkmatig over de wereld verdeeld. Tussen 2005 en 2050 neemt de bevolking van Afrika met 114% toe. In Europa is zelfs sprake van een bevolkingsafname.
Naijl-effecten bij reductie CO2 uitstoot.
Meer ontwikkelingen op de lange termijn.