Energie ontwikkeling


home
over hoesnel.nl
zoeken
Energie ontwikkeling
     nieuws
     voorspellingen
     artikelen
     redactie

  Toekomst biomassa
door Rolf Schuttenhelm

Sinds 1 januari 2006 werken het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en Wageningen Universiteit samen in een nieuw opgerichte organisatie, het Nationaal Kennisnetwerk Bioraffinage, dat tot doel heeft de toepassingsmogelijkheden van biomassa te verbeteren.

duurzame energiebron
Biomassa levert schone energie. Bij de opwekking van energie uit biomassa komen weliswaar koolstofverbindingen in de atmosfeer, maar een gelijke hoeveelheid koolstof is bij de productie van de biomassa, kort tevoren uit de atmosfeer onttrokken. De netto balans wordt dus niet verstoord. Bij de verbranding van fossiele brandstoffen gebeurd dat wel. Wanneer steenkool, aardolie of aardgas wordt verbrand, wordt koolstof dat al miljoenen jaren diep in de aarde lag opgeslagen weer toegevoegd aan de grotendeels gesloten koolstofkringloop van de atmosfeer en het aardoppervlak.

Een ander voordeel van biomassa als energiebron is de onbeperkte beschikbaarheid. De beschikbare voorraad fossiele brandstof is min of meer eindig, terwijl biomassa op ieder moment nieuw kan worden aangemaakt.

breed toepasbaar
Ten opzichte van andere schone energiebronnen heeft biomassa het voordeel dat de energie ook in toepasbare vorm kan worden opgeslagen. Windenergie, waterkracht, maar ook bijvoorbeeld energie uit kernfusie, zijn alleen toepasbaar als opwekkers van elektriciteit. Dat maakt de energiebronnen goed geschikt voor de industrie of als voeding van ons elektriciteitsnet, denk aan groene stroom, maar ongeschikt om ooit auto's of bijvoorbeeld vrachtschepen voort te bewegen. Met uitzondering van elektrische treinen is de gehele vervoersector volledig afhankelijk van fossiele branstof en dan vrijwel uitsluitend olie.

Tot de komst van de waterstofeconomie, waarbij waterstof kan dienen als medium om elektriciteit uit schone energiebronnen op te slaan, vormen (deels) uit biomassa gewonnen biobrandstoffen, zoals biodiesel, het enige alternatief ter vervanging van aadolie.

Biodiesel begint langzaam een plek te veroveren op de energiemarkt. Duitsland verbruikt inmiddels bijna 400 miljoen liter biodiesel per jaar. In 2010 moet 5,75% van alle gebruikte brandstof in het Europese wegverkeer een biologische oorsprong hebben, zoals staat vastgelegd in de Biobrandstof-richtlijn van de EU.

efficiŽntie
Door de recente prijsstijging van aardolie neemt de aandacht voor mogelijke alternatieven toe. Toch zijn biobrandstoffen nu vaak nog duurder dan gewone olie. Het samenwerkingsverband van het ECN en Wageningen UR stelt dat er nog een aanzienlijke onderzoeksinspanning nodig is, voor de omslag naar een "biobased economy" mogelijk is. Het Nationaal Kennisnetwerk Bioraffinage streeft naar een efficiŽnter gebruik van biomassa, waardoor het rendement omhoog kan. Bioraffinage houdt in dat de grondstof wordt gescheiden in verschillende componenten, die niet allemaal als brandstof hoeven te dienen. Bepaalde componenten van biomassa kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden als grondstof voor de petrochemische industrie.

Biorefinery.nl
ECN
WUR Biomassa
EIA Biomass
Biomassa: Koolzaad(-olie) en houtsnippers.
Biomassa: Koolzaad(-olie) en houtsnippers

toekomst
Op dit moment is de belangrijkste bron van biomassa organisch afval, zowel afkomstig van de landbouw, als van huishoudens en de (voedsel-)industrie. Ook houtsnippers vormen al een belangrijke bron die bijvoorbeeld wordt gebruikt voor de opwekking van elektriciteit in enkele kleine verbrandingscentrales in Nederland. Naar verwachting zal in de toekomst de belangrijkste rol zijn weggelegd voor speciaal gekweekte energiegewassen, zoals koolzaad en zonnebloemen. In de toekomst zal naar verwachting ook bosbouw met snelgroeiende bomen als populieren en wilgen toegepast worden als bron van biomassa.


bronnen:
- EfficiŽnter gebruik van biomassa. ECN nieuwsbericht, 24 mei 2006.
- Biomassa in de Nederlandse energiehuishouding in 2030. Wageningen UR, januari 2006.
- Renewable Energy Generating Capacity and Generation (table 16). Annual Energy Outlook 2006 with Projections to 2030. EIA, december 2005.Gerelateerde artikelen:
Misvattingen over Energie
Artikel stelt dat mensen maar beperkt bereid zijn meer te betalen voor groene energie.
Wereld reserves fossiele brandstoffen
Hoe zit het met de toereikendheid van de totale voorraad fossiele brandstof?
Voorspellingen Peak Oil 50 jaar uiteen
Wanneer het maximum in de olieproductie wordt bereikt is zeer onduidelijk.
'Samen Schoon op Weg'
Ander project ter bevordering van het gebruik van schone brandstoffen.
ITER Stappenplan tot rendabele kernfusie
Kernfusie: Schone energie voor de verre toekomst.
Toekomstverkenning CO2 Nederland tot 2020
Duurzame energiebronnen worden wel genoemd, maar spelen voorlopig een kleine rol in het optiepakket van de Nederlandse CO2-milieudoelstelling.
Afname biodiversiteit gaat verder
Onder andere over energieteelt in relatie tot biodiversiteit.